köszöntő        szakterületek        tevékenységi területek        munkadíjak        egyéb szolgáltatások        impresszum

Dr. Horváth Sándor Ágoston ügyvéd - SZAKTERÜLETEK Új lap - 1

 

SZAKTERÜLETEK


Ingatlanjog

 

• Ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek a konzultációtól az okiratszerkesztésen át az ingatlan-nyilvántartási (földhivatali) ügyintézésig. (adásvételi-, bérleti-, életjáradéki-, tartási-, ráépítési-, házassági vagyonjogi-, ajándékozási, vegyes szerződések, elővásárlási, visszavásárlási, csere, vételi opciós szerződések, jelzálog-, ingatlanközvetítői-, ingatlanüzemeltetési, ingatlanon haszonélvezetet, telki szolgalmi jogot alapító szerződések, termőföld adásvételi, haszonbérleti szerződések, ingatlan átruházásokhoz kapcsolódó meghatalmazások szerkesztése, ellenjegyzése stb.)

• Ellenjegyzés, földhivatali eljárásban jogi képviselet, jogi tanácsadás, jogi véleményezés.

• Elbirtoklással kapcsolatos megállapodások szerkesztése, ellenjegyzése, földhivatali jogi képviselet, elbirtoklással kapcsolatos bíróság előtti peres képviselet.

• Birtokvédelmi ügyek: jegyzői birtokvédelem iránti kérelem, illetve jogorvoslati peres képviselet, birtokvédelmi peres képviselet.

• Telekalakítási szerződések szerkesztése, ellenjegyzése, teljes körű ügyintézése.

• Közös tulajdon megszüntetésére irányuló megállapodások szerkesztése, ellenjegyzése, vita esetén bíróság előtti peres képviselet közös tulajdon megszüntetése iránt.

• Társasházak, lakásszövetkezetek alapítása, így társasházi alapító okirat, lakásszövetkezeti alapszabályok készítése, módosítása, jogi képviselet ellátása építésügyi hatóságok és más hatóságok előtt, ingatlan- és cég-nyilvántartásbeli átjegyzése.

• Tanácsadás a vagyonátruházás során felmerülő adó- és illetékfizetési kötelezettségekkel, illetékkedvezményekkel és mentességekkel kapcsolatosan.

• Társasházak, lakásszövetkezetek képviselete, társasházi alapító okiratok, lakásszövetkezeti alapszabályok készítése, ingatlan- és cég-nyilvántartásbeli átjegyzése.

 

Gazdasági, társasági jog

 

• Valamennyi cégforma (közkereseti-; betéti-; korlátolt felelősségű-; részvény-; nonprofit társaságok, egyéni cégek) alapítását, módosításait, (társasági szerződések, alapszabályok, alapító okiratok, taggyűlési, közgyűlési határozatok, elfogadó nyilatkozatok, aláírás minták, jegyzőkönyvek, üzletrész adásvételi- és részvény-átruházási szerződések, meghívók, tagjegyzékek, szervezeti és működési-, belső szabályzatok).

• Minősített elektronikus aláírással rendelkezem, cégbíróság előtti elektronikus cégeljárás során jogosult vagyok eljárni.

• Vállalom gazdasági társaságok átalakulásával, végelszámolásával, felszámolásával kapcsolatos okiratszerkesztést és ügyintézést is.

 

Társadalmi szervezetek joga

 

• Alapítványok, egyesületek, sportegyesületek alapítása, alapító okiratok, belső szabályzatok elkészítése, teljes körű jogi képviselet az okiratszerkesztéstől a közgyűlések levezetéséig.

 

Jogi képviselet polgári peres, peren kívüli eljárásokban, követelésbehajtás

 

• Egyeztető tárgyalások lebonyolítása peren kívül, egyezségi ajánlatok elkészítése, megszerkesztése, ellenjegyzése, hatóságok, bíróságok, ingatlan-nyilvántartás előtti jogi képviselet a vita lezárása érdekében peren kívül.

• Teljesítésre, fizetésre irányuló felszólító levelek és egyéb nyilatkozatok (elállás, felmondás, stb.) elkészítése.

• Bíróság előtti peres jogi képviselet (a szükséges keresetlevelek, ellenkérelem, viszontkereset és egyéb perbeli beadványok elkészítése), tárgyalásokon történő részvétel.

• Peren kívüli elektronikus fizetési meghagyás iránti kérelem beterjesztése minősített elektronikus aláírással követelések, egyéb kintlevőségek behajtása végett.

• Végrehajtási-, felszámolási-, végelszámolási és csődeljárások során jogi képviselet ellátása.

• Ingatlanokkal kapcsolatos polgári perek (ingatlan elbirtoklás, ingatlan adásvételi szerződések érvénytelensége iránti, ingatlan-nyilvántartási törlési, közös tulajdon megszüntetése iránti, eltérő tulajdoni hányad megállapítási, szerződésszegésből eredő kártérítési, szerződésen kívül okozott vagy bűncselekménnyel, közlekedési balesettel okozott vagyoni és nem vagyoni kártérítési-, biztosítási-, műhiba- (pl. egészségügyi szolgáltató által okozott), családjogi-, házassági-, öröklési perek lsd. családjogi szakterület) szabálysértési és személyhez fűződő jogok védelme iránt indított perekben a teljes körű jogi képviseletet.

• Peres feleknek nyújtott jogi tanácsadás pertaktikai, pergazdaságossági döntésekben (így tanácsadás a peres eljárási illetékfizetéssel, peres költségek viselésével kapcsolatos kedvezményekről, mentességekről, eljárásjogi, pervezetési tanácsok ezen költségek mérséklése érdekében).

 

Szerződések

 

• Valamennyi megállapodás elkészítését (ingó adásvételi-, ajándékozási-, letéti-, szállítási-, szállítmányozási-, fuvarozási-, bizományi-, megbízási-, vállalkozási-, alvállalkozói-, generálkivitelezői-, szerelési-, tervezési-, forgalmazói-, zálog-, engedményezési-, termékértékesítési-, franchise-, könyvelési-, együttműködési- és bármely nem nevesített szerződés elkészítését).

 

Munkajog, társadalombiztosítási jog


• A munkaviszony és más munkavégzésre irányuló jogviszony keletkezésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos okiratszerkesztés és jogi tanácsadás mind munkáltatók, mind munkavállalók részére.

• Munkaszerződések, rendes és rendkívüli felmondások, a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére irányuló megállapodások, megbízási-, tanulmányi- és kollektív szerződések, titoktartási megállapodások, munkabiztonsági előírások, munkaszabályzatok és szervezeti és működési szabályzatok.

• Munkaügyi perekben, társadalombiztosítási (nyugellátással, tb. ellátással kapcsolatos) perekben való teljes körű jogi képviselet ellátása.

• Jogi tanácsadás közalkalmazotti és köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatban.

 

Család-, és öröklési jog

 

• Házassági, élettársi vagyonjogi szerződések, házassági vagyonközösséget megszüntető szerződések, a házasság felbontásához kapcsolódó járulékos kérdéseket rendező szerződések, végrendeletek és öröklési szerződések, tartási- életjáradéki szerződések elkészítése.

• Bíróság előtti peres képviselet házastársi, élettársi vagyonjogi viszonyok rendezése iránt, rokon- és gyermektartással (gyermek elhelyezési, szülői felügyelettel kapcsolatos, kapcsolattartási, tartásdíj fizetés iránti) összefüggő jogi képviselet.

• Gyámhivatalban történő jogi képviselet ellátása cselekvőképességet érintő (gondnoksági) ügyekben, gyermek elhelyezési, kapcsolattartási ügyekben.

• Bíróság előtti jogi képviselet ellátása házassági bontóperekben és egyéb családjogi perekben (apaság vélelmének megdöntése iránti, apaság megállapítása iránti, stb.) és öröklési jogvitákban.

• Hagyatéki eljárásban jogi képviselet ellátása.

• Teljes körű jogi tanácsadás család- és öröklési jogi kérdésekben.

 

Pénzügyi jog


• Kölcsön-, tagi kölcsön-, engedményezési-, lízing-, szerződések, tartozásátvállaló, tartozáselismerő nyilatkozatok, fizetési könnyítés iránti, valamint részletfizetési, halasztási kérelmek elkészítése.

• Az Országos Egészségpénztár, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Társadalombiztosítás szervei előtt folyó valamennyi eljárással kapcsolatban teljes körű ügyvédi képviselet ellátása.

 

Közigazgatási jog

 

• Közigazgatási hatósági eljárásban való jogi képviselet és közigazgatási hatósági ügyekben jogi tanácsadás.

• Hatósági, közigazgatási határozatokkal (adó-járulék, építésügy, ingatlanügy, egyéb nyilvántartást vezető hatóság határozata) szemben bírósági felülvizsgálata iránti (közigazgatási) perben való jogi képviselet ellátása.

____________________________________________________________________________________________________________

Dr. Horváth Sándor Ágoston ügyvéd hivatalos oldala C 2014